FAVOLO DIORO

DIANTES SANCHES

( Syao Lyn iz sozvezdija Lazytkinoi x Elis Diantes Sanches)

Owner- Bykyr I.(Kyiv, Ukraine)

 

2,5 month